சிறுவர்மணி

கணக்குப் புதிர்

28th May 2023 12:00 AM

ADVERTISEMENT

 


உங்களிடம் எட்டு  8-க்கள் (அதாவது 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8,8)  உள்ளன.

அவற்றையெல்லாம் சேர்த்துக் கூட்டினால்  1,000  என மொத்தம் வர வேண்டும். ஒரே நிபந்தனை  8-ஆல் பெருக்கவோ, வகுக்கவோ, கழிக்கவோ கூடாது.  கூட்டல் முறை மட்டுமே பயன்படுத்த வேண்டும். தயாரா?

விடை : 888 +88 +8 +8 +8 =1,000

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT