உலகம்

உல​கின் மிக வய​தான மனி​தா் காலமானாா்

26th Feb 2020 03:21 AM

ADVERTISEMENT

றந​ேடாக்​கியோ: உல​கில் மிக​வும் வய​தான மனி​த​ராக கின்​னஸ் அைமப்​பால் அறி​விக்​கப்​பட்​டி​ருந்த சிெடட்ஸு வட​னாபே தனது 112-ஆவது வய​தில் இறந்​தாா்.

இது​கு​றித்து தக​வல்​கள் தெரி​விப்​ப​தா​வது:

உல​கி​ேலயே மிக அதிக வய​து​ைடய மனி​த​ராக, ஜப்​பா​ைனச் சோ்ந்த சிெடஸு வட​னா​ேபவை உலக சாத​ைனப் புத்​த​க​மான கின்​னஸ் இந்த மாதம் தோ்ந்​ெத​டுத்​தது.

112 ஆண்​டு​கள் மற்​றும் 344 நாள்​கள் வய​தா​கும் அவா், வடக்கு ஜப்​பா​னி​லுள்ள நீயி​கதா நக​ரில் கடந்த 1907-ஆம் ஆண்டு பிறந்​த​வா். அவ​ரது சாத​ைனக்​காக, அந்த நக​ரி​லுள்ள பரா​ம​ரிப்பு மையத்​தில் அவ​ருக்கு கின்​னஸ் சாா்​பாக கடந்த 12-ஆம் தேதி சான்​றி​தழ் அளிக்​கப்​பட்​டது.

ADVERTISEMENT

இந்த நிைல​யில், அவா் ஞாயிற்​றுக்​கி​ழமை மர​ண​ம​ைடந்​த​தாக கின்​னஸ் அைமப்பு செவ்​வாய்க்​கி​ழமை தெரி​வித்​தது.

எனி​னும், அவ​ரது மர​ணத்​துக்​கான கார​ணம் குறித்து அந்த அைமப்பு தெரி​விக்​க​வில்லை.

இது​கு​றித்து சிெடஸு வட​னா​ேப​வின் குடும்ப வட்டா​ரங்​கள் கூறு​ைக​யில், அவா் கடந்த சில நாள்​க​ளாக மூச்​சுத் திண​ற​லும், காய்ச்​ச​லும் இருந்​த​தால் உணவு உட்ெகாள்ள முடி​யா​மல் இருந்து வந்​த​தா​கத் தெரி​வித்​தன.

இதற்கு முன்​னா் உல​கின் மிக அதிக வய​து​ைடய ஆண் என்ற சாத​ைன​ையப் பைடத்​தி​ருந்த மற்​ெறாரு ஜப்​பா​னி​ய​ரான மசாஸோ நோனாகா, கடந்த மாதம் இறந்​ைதத் தொடா்ந்து, சிெட​ஸுக்கு அந்​தப் பட்டம் அளிக்​கப்​பட்​டது.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT