வெள்ளிமணி

மதுரை மீனாட்சியம்மன் கோயில்

27th Nov 2020 06:00 AM | -குமாரபாண்டியன்

ADVERTISEMENT

மீனாட்சியம்மன் கோயில் கட்டப்பட்ட  ஆண்டுகள் மற்றும் அக்கால கட்டத்தில் 
ஆட்சி புரிந்தவர்கள் யார் யார் என்பதை பார்க்கலாம்.


1168 -1175     - சுவாமி கோபுரம்
1216 -1238     - ராஜ கோபுரம்
1627 -1628     - அம்மன் சந்நிதி கோபுரம்
1315- 1347     - மேற்கு ராஜ கோபுரம்
1372    - சுவாமி சந்நிதி கோபுரம்
1374     - சுவாமி சந்நிதி மேற்கு கோபுரம்
1452     - ஆறு கால் மண்டபம்
1526     - 100 கால் மண்டபம்
1559     - தெற்கு ராஜ கோபுரம்
 

முக்குருணி விநாயகர் கோபுரம்

1560     - சுவாமி சந்நிதி வடக்கு கோபுரம்
1562     - தேரடி மண்டபம்
1563     - பழைய ஊஞ்சல் மண்டபம்,

ADVERTISEMENT

வன்னியடி நடராஜர் மண்டபம்

1564-1572     - வடக்கு ராஜ கோபுரம்
1564-1572     - வெள்ளி அம்பல மண்டபம்,

கொலு மண்டபம்

1563 - 1569     - சித்திர கோபுரம்,
                           ஆயிரங்கால் மண்டபம்,
                           நாயன்மார்கள் மண்டபம்

1570     - அம்மன் சந்நிதி மேற்கு கோபுரம்
1611     - வீர வசந்தராயர் மண்டபம்
1613     - இருட்டு மண்டபம்
1623     - கிளிக்கூட்டு மண்டபம்,

புது ஊஞ்சல் மண்டபம்

1623 -1659 -  ராயர் கோபுரம்,

அஷ்ட சக்தி மண்டபம்

1626 -1645 - புது மண்டபம்
1635     - நகரா மண்டபம்
1645     - முக்குருணி விநாயகர் மண்டபம்
1659     - பேச்சியக்காள் மண்டபம்
1708     - மீனாட்சி நாயக்கர் மண்டபம்
1975     - சேர்வைக்காரர் மண்டபம்

கோயில் கட்டியவர்களும் ஆட்சி புரிந்தவர்களும்


குலசேகர பாண்டியன்     - 1168 - 1175
மாறவர்மன் சுந்தரபாண்டியன்     - 1216 -1238
பாராக்ரம பாண்டியன்     - 1315 -1347
விஸ்வநாத நாயக்கர்     - 1529 - 1564
கிருஷ்ணப்பா நாயக்கர்     - 1564 -1572
வீரப்ப நாயக்கர்     - 1572 - 1594
கிருஷ்ணப்பா நாயக்கர்     -1595 - 1601
முத்துகிருஷ்ணப்பா நாயக்கர்     - 1601 - 1609
முத்து நாயக்கர்     - 1609 - 1623
திருமலை நாயக்கர்     - 1623 - 1659
ரெüதிரபதி அம்மாள் மற்றும் தோளிமம்மை     
(ரண்ஸ்ங்ள் ர்ச் பட்ண்ழ்ன்ம்ஹப்ஹண்சஹண்ஸ்ரீந்ங்ழ்)    - 1623 -1659
முத்து வீரப்ப நாயக்கர்     - 1659
சொக்கநாத நாயக்கர்     - 1659 - 1682
முத்து வீரப்ப நாயக்கர்     - 1682 - 1689
விஜயரங்க சோகநாத நாயக்கர்     - 1706 - 1732
மீனாட்சி அரசி     - 1732 - 1736

ADVERTISEMENT

MORE FROM THE SECTION

ADVERTISEMENT