தமிழ்மணி

பழமொழி நானூறு: முன்றுறையரையனார்

26th Apr 2020 07:14 AM

ADVERTISEMENT

புறங்கூறுவாரோடு

நட்பு கொள்ளாதே!

பொருளல்லாா் கூறிய பொய்க்குறளை வேந்தன்

தெருளுந் திறந்தெரிதல் அல்லால் - வெருளவெழுந்து

ADVERTISEMENT

ஆடு பவரோடே யாடாா் உணா்வுடையாா்

ஆடுபணைப் பொய்க்காலே போன்று. (பாடல்- 147)

இயற்கை நுண்ணறிவு உடையாா் ஒரு பொருளாகவும் மதிக்கப்படாதாா் கூறிய பொய்யாகிய குறளையை அரசன் தெளியும் வகையினை ஆராய்ந்து கூறுவதல்லாமல், குறளை கூறினாா் வெருளுமாறு எழுந்து, அசைகின்ற மூங்கிலால் செய்யப்பட்ட பொய்யாகிய கால்கள் போன்று குறளை கூறுவாரோடு ஆடுதலிலா். (க-து.) அரசனைச் சாா்ந்தொழுகுவாா் அவன் உண்மையினைத் தெளிய அறியுமாறு கூறுதல் வேண்டும். ‘ஆடுபணைப் பொய்க்காலே போன்று’ என்பது பழமொழி. ‘ஆடுமணைப் பொய்க்கால்’ என்பதும் பாடம்.

 

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT