சிறுவர்மணி

கண்டுபிடியுங்கள்

26th Jun 2022 06:00 AM

ADVERTISEMENT

மூன்று குட்டிகளும் அவர்களுடைய செல்ல நாய்க்குட்டிகளைக் கயிறு கட்டிப் பிடித்திருக்கிறார்கள். உங்களுடைய வேலை யாருக்கு எந்த நாய் செல்லம் என்பதைக் கண்டுபிடிக்க வேண்டியதுதான்.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT