சிறுவர்மணி

நீலகிரி

11th Dec 2022 06:00 AM | வி.லோச்சன்

ADVERTISEMENT

 

மலைகளின் அரசி- இங்கு
நேரில் நேசி

இங்கு வானிலை குளிர்
வளர்வது துளிர்

இயற்கையின் பாதை இவள்
பசுமையின் கதை

ADVERTISEMENT

இது மூலிகைகளின் வீடு
இந்த ஊரே காடு

இவள் எழிலை பார்- இங்கு
ஜூனில்  வரும் மேகம் கார்

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT