சிறுவர்மணி

சொல்வன்மை

27th Feb 2021 06:00 AM

ADVERTISEMENT

பொருட்பால்   -   அதிகாரம்  65   -   பாடல்  7

சொலல்வல்லன் சோர்விலன் அஞ்சான் அவனை 
இகல்வெல்லல் யார்க்கும் அரிது.

- திருக்குறள்


தேவையானதைப் பேசிட
வல்லவனாய் இருந்திடு
சொல்லும்போது சோர்வின்றி 
அஞ்சிடாமல் சொல்லிடு

அந்த முறைகள் அறிந்தவன் 
அனைத்தும் உணர்ந்து பேசுவான் 
அவனைக் குழப்பி வென்றிட 
அறிஞராலும் இயலாது.

ADVERTISEMENT

-ஆசி.கண்ணம்பிரத்தினம்
 

Tags : சொல்வன்மை
ADVERTISEMENT

MORE FROM THE SECTION

ADVERTISEMENT