சிறுவர்மணி

கல்லாமை

3rd Oct 2020 06:00 AM

ADVERTISEMENT

அறத்துப்பால்   -   அதிகாரம்  41   -   பாடல்  7


நுண்மாண் நுழைபுலம் இல்லான் எழில் நலம் 
மண்மாண் புனை பாவையற்று


- திருக்குறள்

நுட்பமான மாண்புடன் 
நுழைந்து தெரியும் அறிவினைப் 
பெற்றிடாதவன் பேரழகு 
பயனில்லாத அழகுதான்

அழகிருந்து பயனில்லை
அறிவு ஒன்றே பெரியது
மண்ணால் செய்த பொம்மை போல
தோன்றும் அழகு தேவையில்லை

ADVERTISEMENT


-ஆசி.கண்ணம்பிரத்தினம்

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT