சிறுவர்மணி

குறள் பாட்டு: குடிசெயல் வகை

14th Dec 2019 10:52 PM | -ஆசி.கண்ணம்பிரத்தினம்

ADVERTISEMENTபொருட்பால்  -  அதிகாரம்  103  -  பாடல் 6


நல்  ஆண்மை என்பது ஒருவற்குத் தான் பிறந்த 
இல் ஆண்மை ஆக்கிக் கொளல்.

ஆளுமை உள்ள ஆண்கள் 
தான் பிறந்த குடும்பத்தை 
நல்ல முறையில் நடத்திடும் 
திறமை பெற்றிடல் வேண்டும்

குடும்ப நிர்வாகத் திறமையை 
வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும்
குடும்ப நன்மை கருதியே 
எதையும் செய்ய வேண்டும்.

ADVERTISEMENT

 

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT