செவ்வாய்க்கிழமை 25 ஜூன் 2019
பாவை சந்திரனின் ‘நல்ல நிலம்’ நாவலுக்கு இலக்கிய முன்னோடிகள் அளித்த நூல் விமர்சனம்...
பாவை சந்திரனின் ‘நல்ல நிலம்’ நாவல் விமர்சனம்...