சனிக்கிழமை 24 ஆகஸ்ட் 2019
21. அறிவென்பது என்ன!!
18. ஆங்கிலம் கஷ்டமில்லை!
17. அறிவியல் என்பது ஆச்சரியமே!
16. பயமில்லாத கணக்கு!
15. கணக்கு பயம்!
8. பாடங்கள் கஷ்டமில்லை..!
புதையல் 36