வியாழக்கிழமை 27 ஜூன் 2019
25. பிக் டேட்டா: இறுதியாக..
20. கூகுளாண்டவர் என்னும் எட்டாவது வள்ளல்!
3. டேட்டா சயின்ஸ்