புதன்கிழமை 26 ஜூன் 2019
சென்னையில் திருவையாறு! ஒரு கலாச்சாரத் திருவிழா!!!
லஷ்மண் ஸ்ருதி நடத்தும் ‘சென்னையில் திருவையாறு’ 
சென்னையில் திருவையாறு: இசை சங்கமம்!