செவ்வாய்க்கிழமை 25 ஜூன் 2019
உடம்புக்கு நன்மை தரும் கடம்ப மரம்!
கண்ணே என் நவமணியே..! குழந்தைகள் இறப்பு விகிதத்தை இல்லாமல் செய்வோம்!
குழந்தைகள் சேட்டை செய்தால் அவர்களுக்கு மரணத்தைப் பரிசளிப்பதா? என்ன ஒரு அரக்கத்தனம்?!