சனிக்கிழமை 24 ஆகஸ்ட் 2019
21. அறிவென்பது என்ன!!
20. மதிப்பெண்ணும் அறிவும்!
3. மூடி வைத்த பாத்திரம்
மனித குலத்தின் வரலாறு தெரியாமலேயே நான் இறக்கப் போகிறேனே!
12 . கண்ணாமூச்சி விளையாட்டு