தமிழ்நாடு

ஆங்​கி​லப் புத்​தாண்டு ஒட்டி, தமி​ழக ஆளு​நா் பன்​வா​ரி​லால் புேரா​ஹித் வாழ்த்​து

1st Jan 2020 02:57 AM

ADVERTISEMENT

சென்னை: ​ஆங்​கி​லப் புத்​தாண்டை ஒட்டி, தமி​ழக ஆளு​நா் பன்​வா​ரி​லால் புேரா​ஹித் வாழ்த்​து​க​ளைத் தெரி​வித்​துள்​ளாா்.

இது​கு​றித்து, அவா் செவ்​வாய்க்​கி​ழமை வெளி​யிட்ட வாழ்த்​துச் செய்தி:-

மகிழ்ச்​சி​யான நன்​னா​ளில், ஒளி​ம​ய​மான, வள​மான எதிா்​கா​லத்தை உரு​வாக்​கு​வ​தற்கு இன்​றி​ய​ைம​யாத நல்​லி​ணக்​கம் மற்​றும் நட்பு​ணா்​வு​களை நாம் அைன​வ​ரும் வளா்ந்​ேதாங்​கச் செய்து வளா்ச்சி, முன்​ேனற்​றம் ஆகி​ய​வற்றை பெறு​வ​தற்கு ஒருங்​கி​ைணந்து செயல்​பட தீா்​மா​னிப்​ேபாம்.

புத்​தாண்டு விடி​யல் தமி​ழக மக்​க​ளுக்கு ஏரா​ள​மான மகிழ்ச்சி, அைமதி, நல்ல ஆேராக்​கி​யம், முன்​ேனற்​றம் மற்​றும் செழிப்பு ஆகி​ய​வற்றை கொண்டு வர வேண்​டும் என்று புத்​தாண்டு நன்​னா​ளில் தமி​ழக மக்​களை வாழ்த்​து​வ​தாக அவா் தனது வாழ்த்​துச் செய்​தி​யில் தெ​ரி​வித்​துள்​ளாா்.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT