தமிழ்நாடு

விழு‌ப்​பு​ர‌ம் மாவ‌ட்​ட‌த்​தி‌ல் தொட‌ர் திரு‌ட்​டு​க‌ள்: பொது​ம‌க்​க‌ள் அ‌ச்​ச‌ம்

18th Aug 2019 06:08 AM

ADVERTISEMENT

விழு‌ப்​பு​ர‌ம் மாவ‌ட்​ட‌த்​தி‌ல் தொட‌ர்‌ச்​சி​யாக நடை​பெற்று வரு‌ம் திரு‌ட்டு ச‌ம்​ப​வ‌ங்​க​ளா‌ல் பொது​ம‌க்​க‌ள் அ‌ச்​ச​ம​டை‌ந்​து‌ள்​ள​ன‌‌ர். என‌வே, போலீ​ஸா‌ர் தனி‌ப்​படை அமைத்து நட​வ​டி‌க்கை எடு‌க்க வே‌ண்​டு‌ம் எ‌ன்று கோரி‌க்கை எழு‌ந்​து‌ள்​ளது.

விழு‌ப்​பு​ர‌ம் மாவ‌ட்​ட‌த்​தி‌ல் பெரு‌ம்​பா​லு‌ம் நக‌ர்‌ப்​பு​ற‌‌ங்​க‌ள், புற‌​ந​க‌ர் பகு​தி​க​ளி‌ல் திரு‌ட்டு ச‌ம்​ப​வ‌ங்​க‌ள் நடை​பெற்று வ‌ந்த நிலை​யி‌ல், த‌ற்போது கிரா​ம‌ப்​பு​ற‌‌ங்​க​ளி​லு‌ம் தொட‌ர்‌ச்​சி​யாக திரு‌ட்டு ச‌ம்​ப​வ‌ங்​க‌ள் நடை​பெற்று வரு​கி‌ன்​ற‌ன‌.

குறி‌ப்​பாக, கட‌ந்த 10 நா‌ள்​க​ளி‌ல் அடு‌த்​த​டு‌த்து நட‌ந்த ச‌ம்​ப​வ‌ங்​க‌ள்: வி‌க்​கி​ர​வா‌ண்டி அருகே வட​கு‌ச்​சி‌ப்​பா​ளை​ய‌ம் கிரா​ம‌த்தைச் சே‌ர்‌ந்த விவ​சாயி திரு​நா​வு‌க்​க​ரசு, தன‌து வீ‌ட்டி‌ல் குடு‌ம்​ப‌த்​தி​ன‌​ú‌ராடு தூ‌ங்​கிய போது, ந‌ள்​ளி​ரவு வீ‌ட்டு‌க்​கு‌ள் புகு‌ந்த ம‌ர்ம நப‌ர்​க‌ள் பையி‌ல் வை‌த்​தி​ரு‌ந்த 10 பவு‌ன் த‌ங்க நகை, ரூ.20 ஆ​யி​ர‌ம், மடி‌க்​க​ணினி ஆகி​ய​வ‌ற்றை‌ திரு​டி‌ச் செ‌ன்​ற‌​ன‌‌ர்.

மயி​ல‌ம் அருகே பாதி​ரா‌ப்​பு​லி​யூ‌ர் கிரா​ம‌த்​தி‌ல் அரி​தா‌ஸ், அவ​ரது உற‌​வி​ன‌‌ர் அரு​ணா​ச​ல‌ம் ஆகி​யோ​ரது வீடு​க​ளி‌ல் 36 பவு‌ன் த‌ங்க நû‌க​க‌ள், ரூ.10 ல‌ட்​ச​மு‌ம், தி‌ண்​டி​வ​ன‌‌ம் அருகே வட​சி​று​வ​லூ​ரி‌ல் விவ​சாயி தேவ​ரா‌ஜ் வீ‌ட்டி‌ல் 20 பவு‌ன் த‌ங்க நû‌க​க‌ள், ரூ.5 ஆ​யி​ர​மு‌ம் ப‌ட்ட‌ப்​ப​க​லி‌ல் திரு​ட‌ப்​ப‌ட்​டன‌.

ADVERTISEMENT

க‌ண்​ட​ம‌ங்​க​ல‌ம் அருகே ஆ‌ண்​டி​யா‌ர்​பா​ளை​ய‌த்​தி‌ல் விவ​சாயி தேவ​நா​த‌ன் வீ‌ட்டி‌ல் இரவு தூ‌ங்​கிய போது, 10 பவு‌ன் த‌ங்க நû‌க​க‌ள், ரூ.78 ஆ​யி​ர‌ம் ஆகி​ய​வ‌ற்றை‌ ம‌ர்ம நப‌ர்​க‌ள் திரு​டி‌ச் செ‌ன்​ற‌​ன‌‌ர்.

இú‌தபோல, மயி​ல‌ம் அருகே விள‌ங்​க‌ம்​பா​டி​யி‌ல் கோயி‌ல் நி‌ர்​வாகி அரி​தா‌ஸ் வீ‌ட்டி‌ல் ரூ.1.50 ல‌ட்​ச‌ம், தி‌ண்​டி​வ​ன‌‌ம் அருகே இû‌ற‌​யா​னூ​ரி‌ல் ஓ‌ட்டு​ந‌ர் ராம​லி‌ங்​க‌ம் வீ‌ட்டி‌ல் 5 பவு‌ன் த‌ங்க நû‌க​க‌ள், ரூ.5 ஆ​யி​ர‌ம், க‌ள்​ள‌க்​கு​றி‌ச்சி ஏ‌ர்​வா‌ய்​ப‌ட்​ட​ன‌‌த்தைச் சே‌ர்‌ந்த ரú‌ம‌ஷ் வீ‌ட்டி‌ல் 10 பவு‌ன் த‌ங்க நû‌க​க‌ள், ரூ.40 ஆ​யி​ர‌ம் ஆகி​ய​வ‌ற்றை‌ ம‌ர்ம நப‌ர்​க‌ள் திரு​டி‌ச் செ‌ன்​ற‌​ன‌‌ர். க‌ள்​ள‌க்​கு​றி‌ச்சி அருகே நீல​ம‌ங்​க​ல‌த்தைச் சே‌ர்‌ந்த செ‌ந்​தி‌ல்​கு​மா‌ர் மனைவி ந‌ந்​தினி, வீ‌ட்டி‌ல் தூ‌ங்​கிய போது, அவ‌ர் அணி‌ந்​தி​ரு‌ந்த 10 பவு‌ன் த‌ங்​க‌ச் ச‌ங்​கி​லியை ம‌ர்ம நப‌ர்​க‌ள் பறி‌த்​து‌ச் செ‌ன்​ற‌​ன‌‌ர்.

செ‌ன்னை‌ கட‌ப்​ú‌ப​ரி​û‌ய‌ச் சே‌ர்‌ந்த சிவா (25), தன‌து ந‌ண்​ப‌ர்​க​ளு​ட‌ன் பை‌க்​கி‌ல் புது​û‌வ‌க்கு வ‌ந்த போது, கோ‌ட்ட‌க்​கு‌ப்​ப‌ம் அருகே சாலை​யோ​ர‌ம் நி‌ன்​றி​ரு‌ந்த ம‌ர்ம நப‌ர்​க‌ள் போலி து‌ப்​பா‌க்​கி​û‌ய‌க் கா‌ட்டி மிர‌ட்டி, செ‌ல்​லி​ட‌ப்​ú‌பசி, ரூ. ஆ​யி​ர‌த்தை பறி‌த்​து‌ச் செ‌ன்​ற‌​ன‌‌ர். இவை அனை‌த்​து‌ம் கிரா​ம‌ப்​பு​ற‌‌ங்​க​ளி‌ல் பக‌ல் நேர‌ங்​க​ளி​லு‌ம், இரவு குடு‌ம்​ப‌த்​தி​ன‌‌ர் தூ‌ங்​கி‌க் கொ‌ண்​டி​ரு‌ந்​தபோ​து‌ம் நடை​பெற்ற‌ திரு‌ட்டு ச‌ம்​ப​வ‌ங்​க‌ள். இது போ‌ன்ற‌ ச‌ம்​ப​வ‌ங்​க‌ள் த‌ற்போது தொட‌ர்‌ந்து வரு​கி‌ன்​ற‌ன‌.

செ‌ன்னை‌ உ‌ள்​ளி‌ட்ட பகு​தி​க​ளி​லி​ரு‌ந்து பை‌க்​கி‌ல் வரு‌ம் ம‌ர்ம நப‌ர்​க‌ள், தேசிய நெடு‌ஞ்​சா​லை​யோ​ர‌ம் உ‌ள்ள தி‌ண்​டி​வ​ன‌‌ம், விழு‌ப்​பு​ர‌ம், உளு‌ந்​தூ‌ர்​ú‌ப‌ட்டை, க‌ள்​ள‌க்​கு​றி‌ச்சி, சி‌ன்​ன‌​ú‌ச​ல‌ம் போ‌ன்ற‌ பகு​தி​க​ளி​லு‌ம், அரு​கி‌ல் உ‌ள்ள கிரா​ம‌ப் பகு​தி​க​ளி​லு‌ம் புகு‌ந்து திரு‌ட்டு ச‌ம்​ப​வ‌ங்​களை அர‌ங்​கேற்றி வரு​கி‌ன்​ற‌​ன‌‌ர்.

போ​லீ​ஸா​ரி‌ன் க‌ண்​கா​ணி‌ப்​பி‌ல் தொ‌ய்வு: ​

வி​ழு‌ப்​பு​ர‌ம் மாவ‌ட்​ட‌த்​தி‌ல்​ ​ந​க‌ர்‌ப்​பு​ற‌‌ங்​க​ளி​லு‌ம், புற‌​ந​க‌ர்‌ப் பகு​தி​க​ளி​லு‌ம் அ‌ண்​மைக்​கா​ல​மாக போலீ​ஸா​ரி‌ன் ரோ‌ந்து க‌ண்​கா​ணி‌ப்பு இ‌ல்​லா​த​து‌ம், சிசி​டிவி கேம​ரா‌க்​க‌ள் போது​மான‌ அள​வி‌ல் பொரு‌த்​த‌ப்​ப​டா​த​து‌ம் திரு‌ட்​டி‌ல் ஈடு​ப​டு​ú‌வா​ரு‌க்கு ந‌ல்ல வா‌ய்‌ப்​பாக அமைந்​து​வி​டு​கி​ற‌து. பெரு‌ம்​பா​லான‌ போலீ​ஸா‌ர் கா‌ஞ்​சி​பு​ர‌ம் காவ‌ல் பாது​கா‌ப்​பு‌ப் பணி‌க்கு செ‌ன்​று​வி‌ட்​ட​தா​லு‌ம், இரவு ரோ‌ந்து, ச‌ந்​ú‌தக நப‌ர்​க​ளைக் க‌ண்​கா​ணி‌த்து நட​வ​டி‌க்கை எடு‌ப்​ப​தி‌ல் தோ‌ய்வு ஏ‌ற்​ப‌ட்​ட​தா​லு‌ம், ப‌ட்ட‌ப்​ப​க​லி​லு‌ம் திரு‌ட்​டு​க‌ள் அதி​க​ரி‌த்​து‌ள்​ளன‌. திடீ​ù‌ரன‌ ஒரே நாளி‌ல் வாகன‌ சோதனை‌ நட‌த்​து​வதை​யு‌ம் பல காவ‌ல் நிலை‌ங்​க​ளைச் சே‌ர்‌ந்த போலீ​ஸா‌ர் பெய​ர​ள​வி‌ல் தா‌ன் மே‌ற்​ù‌கா‌ள்​கி‌ன்​ற‌​ன‌‌ர்.

திரு‌ட்​டு​க​ளைக் க‌ண்​கா​ணி‌த்து நட​வ​டி‌க்கை எடு‌க்க வே‌ண்​டிய கு‌ற்​ற‌‌ப்​பி​ரி​வி​லு‌ம் போலீ​ஸா‌ர் ப‌ற்​ற‌ô‌க்​குறை‌ உ‌ள்​ள​தாக கூற‌‌ப்​ப​டு​கி​ற‌து. நேரடி உதவி ஆ‌ய்​வா​ள‌ர்​க‌ள் இ‌ல்​லா​த​தா​லு‌ம், பெரு‌ம்​பா​லு‌ம் தலை​மைக் காவ​ல‌ர்​க‌ள், காவ​ல‌ர்​க‌ள் நிலை​யி‌ல் உ‌ள்​ள​வ‌ர்​களே கு‌ற்​ற‌‌ப் பிரி​வி‌ல் பணி​யா‌ற்றி வரு​வ​தா​லு‌ம், திரு‌ட்டு ச‌ம்​ப​வ‌ங்​க​ளி‌ல் தீவி​ர​மாக செய‌ல்​ப​டு​வ​தி‌ல் சுண‌க்​க‌ம் ஏ‌ற்​ப‌ட்​டு‌ள்​ள​தாக போலீ​ஸாரே தெரி​வி‌க்​கி‌ன்​ற‌​ன‌‌ர்.

விழு‌ப்​பு​ர‌த்​தி‌ல் டி.எ‌ஸ்.பி. திரு​மா‌ல் தலை​மை​யி‌ல் செய‌ல்​ப​டு‌ம் தனி‌ப்​ப​டை​யா‌ல் ஓர​ளவு கு‌ற்ற‌ச் ச‌ம்​ப​வ‌ங்​க‌ள் க‌ட்டு‌க்​கு‌ள் வ‌ந்​து‌ள்​ளன‌. தி‌ண்​டி​வ​ன‌‌ம், க‌ள்​ள‌க்​கு​றி‌ச்சி, உளு‌ந்​தூ‌ர்​ú‌ப‌ட்டை உ‌ள்​ளி‌ட்ட உ‌ள்​கோ‌ட்​ட‌ங்​க​ளி​லு‌ம் தனி‌ப்​படை போலீ​ஸா‌ர் இதுபோ‌ன்ற‌ நட​வ​டி‌க்கை​யி‌ல் ஈடு​பட வே‌ண்​டு‌ம். மாவ‌ட்​ட‌த்​தி‌ல் பெருகி வரு‌ம் கு‌ற்ற‌ ச‌ம்​ப​வ‌ங்​க​ளைத் தடு‌க்க 8 உ‌ள் கோ‌ட்ட‌ங்​க​ளி​லு‌ம் தனி டி.எ‌ஸ்.பி. தலை​மை​யி‌ல், கு‌ற்​ற‌‌ப் பிரி​வு​க​ளி‌ல் அனு​ப​வ‌ம் வா‌ய்‌ந்த காவ‌ல் உதவி ஆ‌ய்​வா​ள‌ர்​களை நிய​மி‌த்து, தொட‌ர் திரு‌ட்​டு​க​ளி‌ல் ஈடு​ப​டு​ú‌வா​û‌ர‌க் கைது செ‌ய்​ய​வு‌ம், அவ‌ர்​க​ளு‌க்கு கடு​மை​யான‌ த‌ண்​ட​னை​களை பெ‌ற்​று‌த்​த​ர​வு‌ம் நட​வ​டி‌க்கை எடு‌க்க வே‌ண்​டு‌ம் எ‌ன்று கோரி‌க்கை எ​ழு‌ந்​து‌ள்​ள​து.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT