செய்திகள்

செஸ்: 2-ஆம் இடத்​தில் விதித் குஜ​ராத்தி 

27th Sep 2023 04:32 AM

ADVERTISEMENT

 

7 சுற்​று​க​ளின் முடி​வில் ஆட​வர் பிரி​வில் இந்​தி​யா​வின் விதித் குஜ​ராத்தி 5 புள்​ளி​க​ளு​டன் 2-ஆவது இடத்தை, சீனா​வின் வெய் இவு​டன் பகிர்ந்​து​கொண்​டுள்​ளார். மற்​றொரு இந்​தி​ய​ரான அர்​ஜுன் எரி​கைசி 4.5 புள்​ளி​க​ளு​டன் 3 பேரு​டன் 3-ஆவது இடத்​தில் இருக்​கி​றார். 

மக​ளிர் பிரி​வில் கோனெரு ஹம்பி, டி.ஹ​ரிகா ஆகி​யோ​ரும் 7 சுற்​று​கள் முடி​வில் தலா 4.5 புள்​ளி​க​ளு​டன் 3-ஆவது இடத்​தில் இருக்​கின்​ற​னர்.
 

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT