வர்த்தகம்

பங்​குச் சந்​தை​க​ளில் தொடா் சரிவு

26th Feb 2020 03:38 AM

ADVERTISEMENT

​மும்பை: கேரானா வைரஸ் அச்​சு​றுத்​தல் தொடா்​க​ைத​யாகி வரு​வ​ைத​ய​டுத்து இந்​தி​யப் பங்​குச் சந்​ைத​க​ளில் செவ்​வாய்க்​கி​ழமை நைட​ெபற்ற வா்த்​த​கம் தொடா்ந்து 3--ஆவது நாளாக சரி​ைவச் சந்​தித்​தது.

கேரானா வைரஸ் பாதிப்​பின் கார​ண​மாக சா்​வ​ேதச சந்​ைத​க​ளில் பங்கு வா்த்​த​கம் அதிக ஏற்ற இறக்​கத்​து​ட​ேனயே காணப்​ப​டு​கி​றது. இந்த நிைல​யில், நிதி நட​வ​டிக்கை பணிக்​கு​ழு​வின் (எஃப்​ஏ​டி​எஃப்) கருப்பு பட்டி​ய​லில் மோரீ​ஷஸ் சோ்க்​கப்​பட்​டது முத​லீட்​டா​ளா்​க​ளின் கவ​ைலயை மேலும் அதி​க​ரிப்​ப​தாக அைமந்​தது. இருப்​பி​னும், மோரீ​ஷ​ைஸச் சோ்ந்த அந்​நிய முத​லீட்​டா​ளா்​கள் தொடா்ந்து எஃப்​பிஐ பதி​வுக்கு தகுதி பெறு​வாா்​கள் என பங்​குச் சந்தை ஒழுங்​காற்று அைமப்​பான செபி விளக்​க​ம​ளித்​த​ைத​ய​டுத்து பங்​குச் சந்​ைத​யில் ஏற்​பட்ட கடும் வீழ்ச்சி ஓர​ள​வுக்கு தடுத்து நிறுத்​தப்​பட்​டது.

மும்பை பங்​குச் சந்​ைத​யில் எரி​சக்தி, எண்​ெணய்-​எ​ரி​வாயு, மருந்து, நுகா்​ேவாா் சாத​னங்​கள், மோட்டாா் வாக​னம், பொறி​யி​யல் பொருள்​கள் துைற​க​ைளச் சோ்ந்த குறி​யீட்​ெடண்​கள் 1.64 சத​வீ​தம் வரை வீழ்ச்​சி​ய​ைடந்​தன.

நிறு​வ​னங்​க​ைளப் பொருத்​த​வ​ைர​யில், சன் பாா்மா பங்​கின் விலை 2.37 சத​வீ​தம் வீழ்ச்​சி​ய​ைடந்​தது. அைதத் தொடா்ந்து, ஹெச்​சி​எல் டெக், ரிைல​யன்ஸ் இண்​டஸ்ட்​ரீஸ், இன்​டஸ்​இண்ட் வங்கி மற்​றும் எல் & டி பங்​கு​க​ளும் குைறந்த விைலக்கு கைமா​றின. அேத​ச​ம​யம், முத​லீட்​டா​ளா்​க​ளி​டம் கிைடத்த வர​ேவற்​பால் டிசி​எஸ் பங்​கு​கள் 1.98 சத​வீத விைல​ேயற்​றம் கண்​டது. அைதத் தொடா்ந்து, டாடா ஸ்டீல், பாா்தி ஏா்​ெடல், எஸ்​பிஐ, ஹெச்​யு​எல் பங்​கு​க​ளின் விைல​யும் அதி​க​ரித்​தன.

ADVERTISEMENT

மும்பை பங்​குச் சந்​ைத​யில் செவ்​வாய்க்​கி​ழமை நைட​ெபற்ற வா்த்​த​கத்​தில் சென்​ெசக்ஸ் 82 புள்​ளி​கள் சரிந்து 40,281 புள்​ளி​க​ளாக நிைலத்​தது.

தேசிய பங்​குச் சந்​ைத​யில் நைட​ெபற்ற வா்த்​த​கத்​தில் நிஃப்டி 31 புள்​ளி​கள் குைறந்து 11,797 புள்​ளி​க​ளாக நிைல​ெபற்​றது.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT