கன்னியாகுமரி

குமரி மாவட்ட அணைகளில் நீா் இருப்பு

2nd Dec 2022 01:24 AM

ADVERTISEMENT

பேச்சிப்பாறை .. 44.72

பெருஞ்சாணி .. 71.25

சிற்றாறு 1 ... 13.25

சிற்றாறு 2 ... 13.35

ADVERTISEMENT

முக்கடல் ... 19.10

பொய்கை ... 17.00

மாம்பழத்துறையாறு .. 48.72

மழைஅளவு

....................

முள்ளங்கினாவிளை .. 2.40 மி.மீ.

...

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT