தருமபுரி

கரோனா- தருமபுரி

9th Nov 2021 02:01 AM

ADVERTISEMENT

பாதிக்கப்பட்டோா்- 15

குணமடைந்தோா்-15

உயிரிழந்தோா்- இல்லை

இதுவரை

ADVERTISEMENT

பாதிப்பு-28551

குணமடைந்தோா்-28106

சிகிச்சையில் உள்ளோா்-169

உயிரிழந்தோா்-276

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT