ஈரோடு

இன்றைய மஞ்சள் சந்தை நிலவரம்

1st Jan 2020 04:13 AM

ADVERTISEMENT

ஈரோடு ஒழுங்குமுறை விற்பனைக்கூடம்:

தனி விரலி --- ரூ. 5,644 --6,909.

தனிக்கிழங்கு- ரூ. 5,310 -- 6,299.

ஈரோடு கூட்டுறவு சங்கம்:

ADVERTISEMENT

தனி விரலி -- ரூ.6,199 --6,959.

தனிக்கிழங்கு- ரூ.5,774--6,459.

கோபி ஒழுங்குமுறை விற்பனைக்கூடம்:

தனி விரலி -- ரூ.4,821--6,879.

தனிக்கிழங்கு- ரூ.4,279-- 6,459.

பெருந்துறை ஒழுங்குமுறை விற்பனைக்கூடம்:

தனி விரலி -- ரூ. 5,744--6,711.

தனிக்கிழங்கு- ரூ.4,949-- 6,169.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT