ஈரோடு

ஈரோடு மஞ்சள் சந்தை நிலவரம்

1st Feb 2020 05:08 AM

ADVERTISEMENT

ஈரோடு ஒழுங்குமுறை விற்பனைக்கூடம்:

தனி விரலி --- ரூ.6,220 -- 7,128.

தனிக்கிழங்கு- ரூ. 5,522 -- 6,388.

ஈரோடு கூட்டுறவு சங்கம்:

ADVERTISEMENT

தனி விரலி -- ரூ. 5,899 -- 6,801.

தனிக்கிழங்கு- ரூ.5,773--6,425.

கோபி ஒழுங்குமுறை விற்பனைக்கூடம்:

தனி விரலி -- ரூ.4,900--6,239.

தனிக்கிழங்கு- ரூ.4,600--5,969.

பெருந்துறை ஒழுங்குமுறை விற்பனைக்கூடம்:

தனி விரலி -- ரூ. 5,639--6,866.

தனிக்கிழங்கு- ரூ.5,489 -- 6,469.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT