சென்னை

கா‌ங்​கி​ர​ஸா‌ர் போரா‌ட்​ட‌ம்

20th May 2022 04:40 AM

ADVERTISEMENT

 

செ‌ன்னை‌: ​ú‌ப​ர​றி​வா​ள‌ன் விடு​தலை செ‌ய்​ய‌ப்​ப‌ட்​ட​த‌ற்கு எதி‌ர்‌ப்பு தெரி​வி‌த்து தமிழ​க‌ம் முழு​வ​து‌ம் கா‌ங்​கி​ர‌ஸ் க‌ட்சி​யி​ன‌‌ர் வாயி‌ல் வெ‌ள்ளைத் துணி​யைக் க‌ட்டி போரா‌ட்​ட‌த்​தி‌ல் ஈடு​ப‌ட்​ட​ன‌‌ர்.

சித‌ம்​ப​ர‌த்​தி‌ல் கே.எ‌ஸ்.​அ​ழ​கிரி  வியா​ழ‌க்​கி​ழமை வாயி‌ல் வெ‌ள்​û‌ள‌த் துணி​û‌ய‌க் க‌ட்டி போரா‌ட்​ட‌த்​தி‌ல்  ஈடு​ப‌ட்​டா‌ர். நூ‌ற்​று‌க்​கு‌ம் மே‌ற்​ப‌ட்​ú‌டா‌ர் போரா‌ட்​ட‌த்​தி‌ல் ப‌ங்​ú‌க‌ற்​ற‌​ன‌‌ர். பேர​றி​வா​ள‌ன் விடு​த​û‌ல‌க்கு எதி​ராக முழ‌க்​க‌ங்​க‌ள் எழு‌ப்​பி​ன‌‌ர்.

சைதா‌ப்​ú‌ப‌ட்​û‌ட​யி‌ல் உ‌ள்ள ராஜீ‌வ்​கா‌ந்தி சிலை மு‌ன்பு மாவ‌ட்ட தû‌ல​வ‌ர் மு‌த்​த​ழ​க‌ன் தû‌ல​û‌ம​யி‌ல் கா‌ங்​கி​ர​ஸா‌ர் திர‌ண்​ட​ன‌‌ர். ஆன‌ô‌ல், சிலை மு‌ன்பு போரா‌ட்​ட‌ம் நட‌த்த போலீ​ஸா‌ர் அனு​ம​தி‌க்​க​வி‌ல்லை. அû‌த‌த் தொட‌ர்‌ந்து அரு​கி‌ல் சாலை​யி‌ல் வாயி‌ல் வெ‌ள்​û‌ள‌த் துணி​û‌ய‌க் க‌ட்டி‌ப் போரா‌ட்​ட‌த்​தி‌ல் ஈடு​ப‌ட்​ட​ன‌‌ர்.

ADVERTISEMENT

ச‌த்​தி​ய​மூ‌ர்‌த்​தி​ப​வ​னி‌ல் மாவ‌ட்​ட‌த் தû‌ல​வ‌ர் சிவ​ரா​ஜ‌​ú‌ச​க​ர‌ன் தû‌ல​û‌ம​யி​லு‌ம், பெர‌ம்​பூ‌ர் ரயி‌ல்வே நிû‌ல​ய‌ம் அருகே மாவ‌ட்ட தû‌ல​வ‌ர் தி‌ல்​லி​பாபு தû‌ல​û‌ம​யி​லு‌ம்,  த‌ண்​û‌ட​யா‌ர்​ú‌ப‌ட்டை தபா‌ல் நிû‌ல​ய‌ம் அருகே மாவ‌ட்​ட‌த் தû‌ல​வ‌ர் திர​வி​ய‌ம் தû‌ல​û‌ம​யி​லு‌ம் போரா‌ட்​ட‌ம் நû‌ட​ù‌ப‌ற்​ற‌து.

ஆயி​ர‌ம்​வி​ள‌க்​கி‌ல் மாவ‌ட்​ட‌த் தû‌ல​வ‌ர் ர‌ஞ்​ச‌ன்​கு​மா‌ர் தû‌ல​û‌ம​யி​லு‌ம், அû‌ட​யா‌ற்​றி‌ல் மாநி​ல‌த் துû‌ண‌த்​த​û‌ல​வ‌ர் தாú‌மா​த​ர‌ன், மாவ‌ட்​ட‌த் தû‌ல​வ‌ர் துரை தû‌ல​û‌ம​யி‌ல் போரா‌ட்​ட‌ம் நû‌ட​ù‌ப‌ற்​ற‌து. செ‌ன்​னை​யி‌ல் ம‌ட்டு‌ம் 11 இட‌ங்​க​ளி‌ல் கா‌ங்​கி​ர‌ஸ் க‌ட்சி​யி​ன‌‌ர் போரா‌ட்​ட‌த்​தி‌ல் ஈடு​ப‌ட்​ட​ன‌‌ர்.

தமி​ழ​க‌ம் முழு​வ​து‌ம் ப‌ல்வேறு இட‌ங்​க​ளி‌ல் பேர​றி​வா​ள‌ன் விடு​த​û‌ல‌க்கு எதி‌ர்‌ப்பு தெரி​வி‌த்து கா‌ங்​கி​ர‌ஸ் க‌ட்சி​யி​ன‌‌ர் போரா‌ட்​ட‌த்​தி‌ல் ஈடு​ப‌ட்​ட​ன‌‌ர்.

பேரறிவாளன் விடுதலையை எதிர்த்து சென்னை சத்தியமூர்த்தி பவன் முன்பு வாயில் துணியைக் கட்டி வியாழக்கிழமை போராட்டம் நடத்திய காங்கிரஸார்.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT